هدف پروژه:زیست بوم پایدار

این مرکز پروژه­ای زیست بوم پایدار  توسعه­ ای -کاربردی محسوب می­شود. به دلیــــل آن که جزو نخستین­ها بوده،  تلاش اصلی و جدیـدی برای زمیــــنه خود اســــت که هدف اصلی آن طراحی و توســـــعه سامان­مند مبتنی بر دانش حاصـــــل از تحقیقات و یا تجربۀ علمــــی بوده و بیـــشتر به منـــظور ایجاد یـک مـکانــــــی نوآورانه بوم سازگار و  بهبود و یا تولیـــد سیستم­های جدیدی از مدیریـت، محصولات و کــالاها، ابـزار و وسایـــل، خدمات، نظام­ها، طراحی­ها یا روش­ها به انضمام برنامه ریزی توسعۀ فرآیند انجام می­شود.

هدف اصلی این پروژه طراحی، ایجاد، تأسیس و راه اندازی نخستین مرکز زیست بوم پایدار ایران است.

برای هر یک از کلمـــات کلیـــــدی که در هدف آمــــده، مطالب، مستنـدات، تجربیات و دلایل زیادی وجود دارد که در این نسخه مجــــــالی برای ارئه آن نیست.

 

 

 

 

نوآوری پروژه:

ویژگی­هایی که اصالت و نوآوری این پروژه را مشخص می­سازند، شامل موارد زیر است:

– اجرای پروژه­ای که قبلاً انجام نشده است (برای اولین بار در کشور ایران): بدیهی است هر طرحی كه برای نخستین بار انجام شود، می تواند زمینه­ساز پروژه­ها یا طرح­های آتی باشد و به همین دلیل اصیل محسوب می­شود. هرگاه پروژه­ای برای نخستین بار در کشور انجام شود، حتی اگر این طرح قبلاً نیز در کشور دیگری انجام شده باشد، اصیل و نوآور محسوب می­شود.

– بیان ایده­های تازه به نحوی که قبلاً انجام نشده است: اثبات اصالت یک طرح جنبه­های مختلفی دارد که یکی از آن­ها بیان ایده­های نو می­باشد که دلیلی بر اصالت طرح است.

–  گذر از مرزهای فناوری­های مورد کاربرد موجود: استفاده از فناوری­های موجود در زمینه­­ای تازه و یا فناوری­ها یا سامانه­ها برای اولین بار در کشور مانند ساخت و کاربرد ماشین زنده یا روش­های زیستی بیوماتریکس به منظور تصفیه زیستی فاضلاب. طرح­هایی که با تکیه نوآوری توان گذر از قلمرو موجود را دارند، اصیل و نوآور محسوب می­شوند.

– استمرار یک کار اصیل: یکی از معیارهای ارزیابی پروژه­های نوآورانه، سنجش توان آن­ها در فراهم آوری زمینه­ی لازم برای آیندگان یا فعالیت­های گسترده­تری است. این مرکز قابلیت محلی برای تولید و آزمایش بسیاری­های از فناوری­های بوم محور و دانش محور ایرانی را داشته، بسیاری از فناوری­ها، افکار، اندیشه­ها، سامانه­های فکری و نوآورانه را در زمینه خود تلفیق کرده، به کار بسته و مورد پایش مستمر قرار می­دهد.